Skoči na glavno vsebino

Plačilo vrtca

Plačilo vrtca

Vrtec Antonina je koncesijski vrtec, kar pomeni, da se plačilo programa obračuna enako kot v javnem vrtcu. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta. Po enem letu je potrebno ponovno oddati izpolnjen obrazec za znižano plačilo na CSD. Na podlagi odločbe CSD in veljavne cene programa staršem mesečno izstavimo račun-oskrbnino.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Cenik programov

Obračunavanje oskrbnine v primeru odsotnosti otroka

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, plačilo zniža za stroške prehrane, od vključno tretjega dne neprekinjene odsotnosti otroka.

Če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 30 in manj kot 90 dni in starši odsotnost utemeljijo z ustreznim zdravniškim potrdilom, se plačilo staršev poleg stroškov za neporabljena živila še dodatno zniža tako, da se obveznost plačila staršev za obdobje odsotnosti otroka zniža za en plačilni razred.

Za en plačilni razred se zniža plačilo staršev za odsotnost otrok v času poletnih dopustov v obdobju od 15. junija do 14. septembra v primeru, da traja odsotnost otroka več kot 30 in manj kot 90 dni. Starši morajo odsotnost otroka napovedati v vrtcu vsaj 3 delovne dni pred pričetkom otrokove odsotnosti. Takšna poletna odsotnost otroka ne pomeni izpisa otroka iz vrtca.

Če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 90 dni in starši odsotnost utemeljijo z ustreznim zdravniškim potrdilom, se plačilo staršev oprosti v celoti.

Napoved odsotnosti otroka v času poletnih dopustov

Dostopnost